Zasady społeczności

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Serwisu.

DZIAŁ A. Przynależność do społeczności

 1. Przynależność do społeczności jest całkowicie dobrowolna i nie jest nadawana w żaden sposób automatycznie. Status Członka Społeczności można uzyskać na dwa sposoby:

  1. poprzez zapisanie się do bezpłatnego newslettera społeczności (uzyskuje się status Członka Społeczności na poziomie FREE),
  2. wykupienie dowolnego Planu Dostępowego do poziomu PREMIUM (uzyskuje się status Członka Społeczności na poziomie PREMIUM).

  Członkiem społeczności może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Zapisanie się do bezpłatnego newslettera lub wykupienie dowolnego dostępnego Planu Dostępowego powoduje automatyczne przydzielenie Pakietu Członkowskiego czyli zestawu uprawnień i przywilejów przydzielanych Członkowi Społeczności. Aktualna lista korzyści związanych z posiadaniem Pakietu Członkowskiego na poziomach FREE i PREMIUM jest podana w dalszej części niniejszego dokumentu.
 3. Uprawnienia i przywileje wynikające z Pakietu Członkowskiego mogą się różnić dla wszystkich Członków Społeczności w zależności od aktualnie posiadanego poziomu (FREE lub PREMIUM). Plany Dostępowe do poziomu PREMIUM różnią się natomiast jedynie ceną i okresem obowiązywania.
 4. Okres ważności zakupionego Planu Dostępowego do poziomu PREMIUM jest automatycznie przedłużany przed upływem jego terminu ważności. Każdy Członek Społeczności ma prawo w każdej chwili zrezygnować z dalszego przedłużania okresu ważności Planu Dostępowego. W tej sytuacji wraca on do poziomu FREE.
 5. Przynależności do społeczności kończy się automatycznie z chwilą rezygnacji z otrzymywania newslettera społeczności na poziomie FREE.
 6. Zakończenie obowiązywania Planu Dostępowego do poziomu PREMIUM nie powoduje usunięcia Konta Użytkownika lecz jedynie cofnięcie uprawnień wynikających z posiadania Pakietu Członkowskiego na tym poziomie. Każdy Użytkownik ma prawo ponownego zakupu dowolnego Planu Dostępowego do poziomu PREMIUM i odzyskania uprawnień związanych z posiadanym Pakietem Członkowskim na tym poziomie. W tej sytuacji jednak Użytkownik może utracić niektóre przywileje i uprawnienia, które nadawane są indywidualnie dla Członków Społeczności na poziomie PREMIUM (dostęp indywidualny do określonych zasobów, zdobyte punkty, wirtualne tytuły, kody rabatowe do wykorzystania, itp.).
 7. W przypadku, gdy Członek Społeczności dopuścił się rażącego naruszenia zasad obowiązujących w społeczności Organizator może odmówić przedłużenia ważności Planu Dostępowego na poziomie PREMIUM, zakończyć wysyłanie newslettera społeczności na poziomie FREE i trwale zablokować Konto Użytkownika.
 8. Niektórzy Członkowie Społeczności mogą posiadać status Założyciela i Pakiet Założycielski, którego uprawnienia odpowiadają poziomowi PREMIUM przyznanemu na okres 22 lat. Dodatkowym uprawnieniem Założycieli jest możliwość decydowania o wybranych aspektach działalności społeczności. W całej społeczności może być maksymalnie 88 osób posiadających status Założyciela. W przypadku osiągnięcia tej liczby status Założyciela można uzyskać tylko po dobrowolnej rezygnacji z tego statusu przez inną osobę.

DZIAŁ B. Zasady funkcjonowania społeczności

 1. Społeczność gromadzi artystów oraz osoby zainteresowane wspieraniem sztuki i kreatywności.
 2. Zadaniem społeczności jest wzajemne wspieranie się w działaniach kreatywnych, promocyjnych, sprzedażowych i marketingowych. Dzięki sile grupy możliwe są działania i przedsięwzięcia, które są niedostępne dla pojedynczych osób.
 3. Społeczność realizuje powyżej określone cele poprzez działania edukacyjne, organizację kursów, szkoleń, webinarów, spotkań, plenerów, wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy Członkami Społeczności oraz poprzez wspólne finansowanie zakupów narzędzi, programów i usług mających służyć Członkom Społeczności.
 4. Komunikacja pomiędzy Organizatorem a Członkami Społeczności odbywa się za pomocą poczty elektronicznej oraz ogłoszeń w zamkniętych grupach utworzonych w mediach społecznościowych, przeznaczonych dla Członków Społeczności. Komunikacja pomiędzy Członkami Społeczności odbywa się wyłącznie w tych zamkniętych grupach, podczas webinarów oraz wspólnych wyjazdów lub spotkań.
 5. Realizacja określonych przedsięwzięć przez społeczność może być uzależniona od decyzji społeczności. W takich przypadkach Organizator umieszcza w mediach społecznościowych formularz głosowania i informuje wszystkich Członków Społeczności o możliwości oddania głosu oraz ostatecznym terminie podjęcia decyzji. Po upływie terminu głosowania Organizator wysyła wszystkim Członkom Społeczności wyniki głosowania, które są wiążące dla Organizatora oraz dla pozostałych Członków Społeczności.
 6. W przypadku, gdy Członek Społeczności w jakikolwiek sposób uporczywie szkodzi innym Członkom Społeczności lub wykonuje inne działania, które podważają funkcjonowanie społeczności otrzymuje pisemne upomnienie od Organizatora przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji. Dalsze prowadzenie takich działań, pomimo upomnienia, jest rażącym naruszeniem zasad społeczności i skutkuje brakiem możliwości przedłużenia ważności Planu Dostępowego na poziomie PREMIUM, zakończeniem wysyłania newslettera społeczności na poziomie FREE i trwałym zablokowaniem Konta Użytkownika.

DZIAŁ C. Korzyści dla członków społeczności

 1. Każdy Członek Społeczności posiada uprawnienia wynikające z posiadanego Pakietu Członkowskiego. Uprawnienia zawarte w pakiecie zależą od posiadanego poziomu (FREE lub PREMIUM). Dodatkowo, podczas przynależności do społeczności, każdy z jej członków może zyskiwać dodatkowe uprawnienia nie wynikające wprost z Pakietu Członkowskiego lecz z jego osobistych działań na rzecz społeczności.
 2. Poziom FREE uzyskuje się poprzez zapisanie się do newslettera społeczności. Uzyskanie tego poziomu jest bezpłatne i bezterminowe. Utrata dostępu do tego poziomu następuje w momencie rezygnacji z otrzymywania newslettera społeczności.
 3. Poziom PREMIUM uzyskuje się poprzez zakupienie wybranego Planu Dostępowego do poziomu PREMIUM. Uzyskanie tego poziomu jest płatne i terminowo określone zakupionym Planem Dostępowym. Utrata dostępu do tego poziomu następuje w momencie zakończenia okresu, na jaki był wykupiony dostęp do tego poziomu. W tej sytuacji następuje powrót do poziomu FREE.
 4. Uprawnienia wynikające z Pakietu Członkowskiego na poziomie FREE są następujące:

  1. Otrzymywanie newslettera w wersji FREE zawierającego porady i ważne informacje dotyczące rynku sztuki oraz wiadomości związane z funkcjonowaniem społeczności.
  2. Uzyskanie dostępu do zamkniętych grup w mediach społecznościowych przeznaczonych wyłącznie dla Członków Społeczności.
 5. Uprawnienia wynikające z Pakietu Członkowskiego PREMIUM są następujące:

  1. Otrzymywanie newslettera w wersji PREMIUM zawierającego porady i ważne informacje dotyczące rynku sztuki oraz wiadomości związane z funkcjonowaniem społeczności.
  2. Uzyskanie dostępu do zamkniętych grup w mediach społecznościowych przeznaczonych wyłącznie dla Członków Społeczności.
  3. Uzyskanie dostępu do określonych artykułów i materiałów dostępnych w Serwisie wyłącznie dla Członków Społeczności na poziomie PREMIUM (sekcja Poradniki, Wywiady i Rozważania).
  4. Uzyskanie specjalnej ceny na zakup dostępu do kursów oferowanych w Serwisie. Każdy kurs zakupiony z wykorzystaniem rabatu członkowskiego jest dostępny dla Członka Społeczności na poziomie PREMIUM przez cały okres przynależności do społeczności.
  5. Uzyskanie specjalnej ceny na zakup usług oferowanych w Serwisie. Warunki świadczenia usług dla Członków Społeczności na poziomie PREMIUM, którzy skorzystają ze zniżki im należnej oraz dla osób nie należących do społeczności są szczegółowo opisane dla każdej z takich usług.
 6. W Serwisie realizowana jest wysyłka dwóch rodzajów newsletterów dla Członków Społeczności. Pierwszy z nich jest przeznaczony dla Członków Społeczności na poziomie FREE a drugi dla Członków Społeczności na poziomie PREMIUM. Newsletter przeznaczony dla Członków Społeczności nie jest wysyłany do osób nie będących jej członkami.
 7. Niektóre Produkty dostępne w Serwisie mogą być dostępne do zakupu dla osób nie należących do społeczności. W tej sytuacji cena i warunki zakupu tych Produktów mogą się różnić od warunków i ceny zakupu dla Członków Społeczności.