Regulamin serwisu

Właścicielem serwisu internetowego, działającego pod adresem:

heartofart.pl,

zwanego dalej Serwisem, jest firma:

TNT Systemy Informatyczne MAREK MISTARZ
ul. św. Andrzeja Boboli 24
15-649 Białystok
POLSKA

telefon: +48 577 312 412
adres e-mail: poczta@heartofart.pl

NIP: PL5421287697

Rachunek bankowy do wpłat:

mBank
BIC / SWIFT: BREXPLPWMBK

PLN:
14 1140 2004 0000 3302 5985 7532
IBAN: PL14114020040000330259857532

wpisana do CEIDG, zwana dalej Organizatorem.

Integralną częścią niniejszego regulaminu są postanowienia zawarte w dokumentach Polityka prywatności oraz Zasady społeczności.

A. Definicje

Organizator – Firma organizująca i nadzorująca społeczność artystów będąca jednocześnie sprzedawcą Produktów oferowanych w Serwisie oraz realizująca i nadzorująca szkolenia w nim oferowane.

Produkt – Produkt Fizyczny, Produkt Cyfrowy, Usługa lub Usługa Cyfrowa. Każdy Produkt oferowany w Serwisie ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej.

Produkt Fizyczny – Produkt mający postać materialną oferowany do sprzedaży w Serwisie.

Produkt Cyfrowy – Produkt w postaci elektronicznej oferowany do sprzedaży w Serwisie. Ma on formę jednego lub więcej plików w postaci elektronicznej, do których dostęp otrzymuje Kupujący w ramach zakupu. Dostęp może być udzielony na czas nieokreślony lub określony, zgodnie z opisem i ofertą zakupu Produktu Cyfrowego i związaną z nim licencją.

Usługa – Usługa oferowana do sprzedaży lub udostępniana nieodpłatnie w Serwisie.

Usługa Cyfrowa – Usługa oferowana do sprzedaży lub udostępniana nieodpłatnie w Serwisie pozwalająca na dostęp do danych cyfrowych i ich przetwarzanie.

Plan Dostępowy PREMIUM – Usługa płatna dostępna w Serwisie, która polega na przydzieleniu Pakietu Członkowskiego na poziomie PREMIUM dla Kupującego na czas określony zakupionym Planem Dostępowym PREMIUM. Plan Dostępowy PREMIUM można wykupić na okres miesięczny, kwartalny i roczny, po którym jest on automatycznie przedłużany o ile Użytkownik nie zrezygnuje wcześniej z jego przedłużenia. Z przedłużenia można zrezygnować w każdej chwili przed zakończeniem okresu, na jaki został zakupiony Plan Dostępowy PREMIUM. Cena przedłużenia jest zawsze identyczna, jak cena pierwszego zakupu.

Pakiet Członkowski – Zestaw uprawnień i przywilejów przydzielany dla Użytkownika, który dołączył do społeczności poprzez zapis do newslettera (otrzymuje Pakiet Członkowski na poziomie FREE) lub zakupił dowolny Plan Dostępowy PREMIUM (otrzymuje Pakiet Członkowski na poziomie PREMIUM) . Aktualna lista korzyści dla Użytkownika związanych z posiadaniem Pakietu Członkowskiego jest zawsze udostępniana na stronie internetowej Serwisu i może być zmieniana wyłącznie na zasadzie dodawania kolejnych uprawnień lub przywilejów.

Pakiet Założycielski – Pakiet Członkowski rozszerzony o dodatkowe uprawnienia do decydowania o wybranych działaniach społeczności, przydzielany na czas 22 lat tylko dla maksymalnie 88 Użytkowników, którzy skorzystali z zaproponowanej im oferty specjalnej. Po osiągnięciu liczby 88 aktywnych Pakietów Założycielskich w społeczności, można uzyskać ten pakiet tylko pod warunkiem rezygnacji z tego pakietu przez innego Członka Społeczności.

Członek Społeczności – Każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Pakiet Członkowski.

Założyciel – Członek Społeczności posiadający Pakiet Założycielski.

Użytkownik – Każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca w dowolny sposób z Serwisu.

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który założył Konto Użytkownika w Serwisie.

Konto Użytkownika – Przechowywany w Serwisie elektroniczny zbiór danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, który może być wykorzystany do uproszczenia procesu składania Zamówień w Serwisie. Danymi tymi może zarządzać Użytkownik po podaniu loginu i hasła ustalonych przez niego podczas tworzenia tego konta.

Kupujący – Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktu w Serwisie.

Konsument – Kupujący będący pełnoletnią osobą fizyczną, dokonujący u Organizatora zwykłego zakupu, przedsiębiorca dokonujący zakupów niezwiązanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą i nie będąca Konsumentem, dokonująca zakupu Produktu w Serwisie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Umowa Sprzedaży – Umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Organizatorem w języku polskim, zgodnie z prawem polskim i niniejszym Regulaminem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień tej umowy następuje przez wysłanie do Kupującego e-maila potwierdzającego złożenie Zamówienia wraz z informacjami o prawie odstąpienia od umowy (jeśli ono przysługuje), linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy oraz przez przekazanie Kupującemu Dowodu Sprzedaży.

Dowód Sprzedaży – Paragon lub faktura wystawiona przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysyłana Kupującemu w postaci elektronicznej.

Karta Produktu – Strona internetowa zawierająca wszystkie dane dotyczące Produktu Fizycznego, Produktu Cyfrowego, Usługi lub Usługi Cyfrowej w tym nazwę, opis, cenę sprzedaży oraz informacje dodatkowe.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Organizatorem, złożone za pośrednictwem Serwisu, określające jednoznacznie dane Kupującego, rodzaj, ilość i cenę kupowanych Produktów Fizycznych, Produktów Cyfrowych, Usług lub Usług Cyfrowych, rodzaj płatności oraz w przypadku Produktów Fizycznych, sposób ich dostawy.

 

DZIAŁ B. Postanowienia ogólne

 1. Serwis prowadzi sprzedaż wysyłkową Produktów na odległość za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niniejszego regulaminu zwanego dalej Regulaminem.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów znajdujących się w katalogu, wprowadzania nowych Produktów lub usuwania Produktów wycofanych ze sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian.
 3. Produkty dostępne w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Podmiotem odpowiedzialnym za zgodność zamówionego przez Kupującego Produktu z umową jest zawsze Organizator.
 5. Użytkownik, korzystając ze Serwisu lub Kupujący składając Zamówienie, potwierdzają, iż zapoznali się z niniejszym Regulaminem i bez zastrzeżeń akceptują wszystkie jego postanowienia.
 6. Do korzystania ze Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych w Internecie, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript i plikami cookies, aktywnego konta poczty elektronicznej, programu do odbioru i wysyłania wiadomości elektronicznych, do odtwarzania plików wideo oraz aplikacji do odczytu plików PDF.

DZIAŁ C. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Organizator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:

  1. wysyłka newslettera związanego z rynkiem sztuki (na rzecz Członków Społeczności na poziomie FREE),
  2. założenie i prowadzenie Konta Użytkownika (na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych),
  3. umożliwienie złożenia Zamówienia na Produkty (na rzecz Kupujących).
 2. Świadczenie wymienionych powyżej usług elektronicznych przez Organizatora jest bezpłatne.
 3. Umowy o świadczenie usług elektronicznych polegających na wysyłce newslettera kierowanego do Członków Społeczności na poziomie FREE oraz na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie zawierane są na czas nieokreślony.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na wysyłce newslettera dla Członków Społeczności zawierana jest w momencie zapisu Użytkownika na listę osób, do których będzie wysyłany newsletter. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tej sytuacji przestaje być Członkiem Społeczności.
 5. Zarówno Użytkownik, Użytkownik Zarejestrowany jak i Kupujący są zobowiązani do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione jest korzystanie ze Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Organizatora usług elektronicznych można składać na adres poczty elektronicznej Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonym od dnia złożenia reklamacji.
 7. Użytkownik, Użytkownik Zarejestrowany, Członek Społeczności oraz Kupujący może wypowiedzieć zawartą umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny. W tym celu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Organizatora. Wypowiedzenie umowy w tym trybie skutkuje usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu oraz ewentualnym usunięciem adresu e-mail z listy osób zapisanych do newslettera.
 8. Organizator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej Użytkownikowi Zarejestrowanemu lub Członkowi Społeczności w przypadku, gdy uporczywie narusza on Regulamin, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania tych naruszeń, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W takim wypadku umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia przesłania wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej podany w danych Konta Użytkownika lub na adres poczty elektronicznej podany przez Członka Społeczności.
 9. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu oraz usunięciem adresu e-mail Członka Społeczności z listy zapisanych do newslettera.

DZIAŁ D. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia na Produkty można składać przez stronę internetową Serwisu bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Serwisu. W tym drugim przypadku Konto Użytkownika zakładane jest przez obsługę Serwisu na rzecz i w imieniu Użytkownika na co ten wyraża zgodę.
 2. Kupujący może składać Zamówienia w Serwisie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Wszystkie ceny Produktów w Serwisie podane są w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT, jeśli jest on należny). Cena nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy, o których Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia. Całkowita cena do zapłaty za zamówione Produkty podana jest w formularzu Zamówienia przed jego złożeniem przez Kupującego.
 4. W przypadku, jeśli cena Produktu została obniżona, to na Karcie Produktu podawana jest dodatkowo informacja o najniższej cenie Produktu w okresie 30 dni przed obniżką lub od dnia wprowadzenia Produktu do sprzedaży w Serwisie, jeśli został on wprowadzony do sprzedaży w ciągu ostatnich 30 dni.
 5. Kupujący dokonuje zakupu Produktu według cen obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
 6. Kupujący mogą składać Zamówienia w Serwisie wyłącznie z wykorzystaniem Konta Użytkownika założonego w Serwisie.
 7. Bez względu na sposób złożenia Zamówienia warunkiem jego realizacji jest podanie przez Kupującego prawidłowych danych pozwalających na weryfikację tożsamości Kupującego w tym prawidłowego adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania lub siedziby oraz ewentualnie adresu dostawy (przy zakupie Produktów Fizycznych).
 8. Adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie procesu składania Zamówienia będzie wykorzystany jedynie w celach związanych z realizacją tego Zamówienia, obsługi Konta Użytkownika oraz w celach związanych z informowaniem Kupującego w zakresie użytkowania zamówionego Produktu, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na kontakt w innych celach poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (np.: wysyłka newslettera) lub zakupi dowolny Plan Dostępowy PREMIUM (w tej sytuacji na podany adres e-mail będą wysyłane informacje związane z funkcjonowaniem społeczności oraz z przydzielonym Pakietem Członkowskim).
 9. Kupujący przed złożeniem Zamówienia zostanie poinformowany o głównych cechach Produktu, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami a także o innych opłatach związanych z realizacją Zamówienia.
 10. Kupujący wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 11. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Organizatora, o czym Klient jest informowany za pomocą wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie zakupu.
 12. Realizacja Zamówienia złożonego przez Kupującego następuje po zawarciu Umowy Sprzedaży i zaksięgowaniu wpłaty należnej za to Zamówienie na koncie Organizatora bądź operatora płatności, z którym Organizator współpracuje.
 13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówione Produkty są dostępne u Organizatora. W przypadku niedostępności dowolnych Produktów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).
 14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 15. Zakupione Produkty Fizyczne są dostarczane Kupującemu w sposób przez niego określony w Zamówieniu.
 16. Zamówienia na Produkty Cyfrowe realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu Cyfrowego lub instrukcji skorzystania z Produktu Cyfrowego na adres e-mail Kupującego. Wysyłka Produktu Cyfrowego następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności nie później niż 24 godziny od chwili jej otrzymania.
 17. Zamówienia na Usługi Cyfrowe realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez przesłanie Kupującemu danych dostępowych umożliwiających skorzystanie z Usługi Cyfrowej lub instrukcji skorzystania z Usługi Cyfrowej na adres e-mail Kupującego. Udostępnienie tych informacji dla Kupującego następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności nie później niż 24 godziny od chwili jej otrzymania.
 18. Kupujący, składając Zamówienie na Produkty Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe, wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych Zamówieniem, w terminach podanych w poprzednich punktach, przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Kupujący oświadcza, że ma świadomość tego, iż zgoda taka powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminach określonych w odpowiednich przepisach. Zgoda taka jest wyrażana przez Kupującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru podczas składania zamówienia.

DZIAŁ E. Dostawa towaru i formy płatności

 1. Dostawa wszystkich Produktów Fizycznych oferowanych w Serwisie jest bezpłatna. Jest ona realizowana za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD. Wyboru przewoźnika dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 2. Wysyłka zamówionego Produktu Fizycznego następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania płatności.
 3. Czas oczekiwania na przesyłkę to czas realizacji Zamówienia oraz czas dostawy wynoszący zwykle 1 dzień roboczy w przypadku dostawy przesyłką kurierską lub od 2 do 7 dni roboczych w przypadku wysyłki za pomocą Poczty Polskiej.
 4. W przypadku zaginięcia przesyłki mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego i prawa przewozowego.
 5. Przesyłka może być zrealizowana za pomocą Poczty Polskiej o ile waga paczki nie przekracza 5 kg i jej wartość nie jest większa niż 400,00 zł. W pozostałych wypadkach przesyłka może być zrealizowana jedynie za pomocą firmy kurierskiej.
 6. W przypadku wysyłki firmą kurierską, jeśli waga zamówionego towaru przekracza 30 kg, to towar dzielony jest na oddzielne paczki. W tej sytuacji kosz przesyłki liczony jest od każdej paczki oddzielnie.
 7. W Serwisie dopuszczalne są następujące formy płatności:

  • Przedpłata na konto – płatność przelewem na konto bankowe Organizatora przed wysyłką Produktu Fizycznego, przekazaniem dostępu do Produktu Cyfrowego, przed wykonaniem Usługi lub przekazaniem dostępu do treści cyfrowych w przypadku Usługi Cyfrowej. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego podany w niniejszym Regulaminie. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację Zamówienia.
  • Płatność elektroniczna – płatność natychmiastowa przelewem ze swojego konta bankowego lub płatność kartą kredytową. W Serwisie wykorzystujemy system płatności online, do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty. Po wyborze tego sposobu płatności możesz też zapłacić kartą kredytową podając jej dane. Nie przechowujemy i nie mamy dostępu do podanych przez Ciebie danych związanych z kartą kredytową.
 8. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje w momencie otrzymania zapłaty za kupiony Produkt.
 9. W przypadku zamówień na Plany Dostępowe PREMIUM płatności realizowane są cykliczne, z góry za każdy rozpoczęty okres obowiązywania planu, miesięcznie, kwartalnie lub rocznie – w zależności od Planu Dostępowego PREMIUM zakupionego przez Kupującego.
 10. Organizator zapewnia dostęp do zakupionych Usług Cyfrowych przez czas określony w Karcie Produktu. Zastrzega sobie jednocześnie prawo do podjęcia decyzji o wcześniejszym zakończeniu świadczenia Usługi Cyfrowej o czym powiadomi Użytkowników, którzy kupili daną Usługę Cyfrową z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed planowaną datą zakończenia świadczenia Usługi Cyfrowej umożliwiając tym samym pobranie materiałów do korzystania poza Serwisem z wyłączeniem prawa do dalszego kopiowania i rozpowszechniania treści cyfrowych związanych z Usługą Cyfrową.
 11. Wsparcie Kupującego wykraczające poza sam dostęp do Produktu Cyfrowego lub dostęp do treści cyfrowych związanych z Usługą Cyfrową (np.: udział w grupach na portalach społecznościowych, pomoc instruktora), o ile z oferty sprzedażowej danego Produktu Cyfrowego lub Usług Cyfrowej wynika, że jest ono zapewnianie po zakupie, gwarantowane jest w terminie 90 dni od zakupu. Po tym terminie może, ale nie musi być utrzymywane.

DZIAŁ F. Prawo odstąpienia od umowy i inne uprawnienia

 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania Produktu Fizycznego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również Konsumentom nabywającym Produkt Cyfrowy, Usługę lub Usługę Cyfrową, chyba że wykonanie Usługi lub dostarczenie treści związanych z Produktem Cyfrowym lub Usługa Cyfrową nastąpiło przed upływem terminu odstąpienia od umowy, na co Konsument wyraził wyraźną zgodę będąc jednocześnie poinformowanym przed rozpoczęciem świadczenia i świadomym tego, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci on prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta lub w innej dowolnej, wybranej przez siebie formie.
 4. W razie odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży dotyczącej Produktu Fizycznego Konsument zobowiązany jest zwrócić zakupiony produkt najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 5. Organizator niezwłocznie wyśle Konsumentowi, na poddany przez niego w Zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Produkt Fizyczny zostanie odebrany przez Organizatora od Konsumenta we własnym zakresie i na koszt Organizatora. Konsument zobowiązany jest do udostępnienia Produktu Fizycznego do odbioru.
 7. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta Organizator zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności.
 8. Organizator może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu Fizycznego z powrotem.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu Fizycznego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach wskazanych w Art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym również w wypadku, gdy Produkt Fizyczny został wykonany na zamówienie Konsumenta, według przekazanej przez niego specyfikacji.
 11. Jeśli Produkt Cyfrowy lub Usługa Cyfrowa są niezgodne z umową, Kupujący będący Konsumentem może żądać doprowadzenia ich do zgodności z umową. Może też złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo żądać obniżenia ceny w sytuacji, gdy:

  1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. Organizatorowi nie udało się doprowadzić Produktu Cyfrowego lub Usługi Cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z oczekiwaniami Kupującego,
  3. brak zgodności Produktu Cyfrowego lub Usługi Cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy,
  4. z oświadczenia Organizatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu Cyfrowego lub Usługi Cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego
 12. Organizator może odmówić doprowadzenia Produktu Cyfrowego lub Usługi Cyfrowej do zgodności z umową w sytuacji, gdy jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Organizatora.
 13. Kupujący będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli Produkt Cyfrowy lub Usługa Cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 14. Jeśli Kupujący będący Konsumentem nie otrzymał Produktu Cyfrowego lub dostępu do Usługi Cyfrowej, to powinien poinformować o tym Organizatora. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie może on odstąpić od umowy.

DZIAŁ G. Odpowiedzialność za wady i reklamacje

 1. Organizator zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty pozbawione wad.
 2. Względem Kupującego będącego Konsumentem Organizator jest odpowiedzialny za wady fizyczne lub prawne Produktu (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Jeżeli Produkt Fizyczny ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia dostarczenia mu Produktu Fizycznego. Konsument ma również prawo do złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności Produktu Cyfrowego, Usługi lub Usługi Cyfrowej z umową.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: numer zamówienia, nazwę Produktu, w którym wada wystąpiła, opis reklamowanej wady (dołączone zdjęcia będą pomocne do rozpatrzenia reklamacji), żądanie reklamacyjne (obniżenie ceny, odstąpienie od umowy, usunięcie wady, wymiana Produktu na wolny od wad) oraz dane kontaktowe reklamującego (imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon).
 5. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać elektronicznie lub listownie na adres Organizatora.
 6. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje są niekompletne, to przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Konsument nie może w zgłoszeniu reklamacyjnym żądać odstąpienia od umowy w przypadku, jeśli wada jest nieistotna.
 8. Przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator może kontaktować się z Konsumentem w celu ustalenia szczegółów wady Produktu lub sposobu realizacji żądania reklamacyjnego.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

H. Pozasądowe formy dochodzenia roszczeń

 1. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Organizatorem,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
 2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych na odległość.

I. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Serwis w celu realizacji płatnych lub bezpłatnych Usług zamówionych przez Użytkowników, umów sprzedaży zawieranych przez Kupujących oraz zapewnienia dostępu do Produktów Cyfrowych lub materiałów związanych z Usługami Cyfrowymi.
 2. Użytkownik Zarejestrowany lub Kupujący, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania Zamówienia, oświadcza, że są one zgodne z prawdą. W przypadku podania przy zapisie do wyzwania oraz tworzeniu lub aktualizacji konta nieprawdziwych danych Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia tych danych.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Zarejestrowanego lub Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie zamówionych świadczeń. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Warunki wykorzystywania danych osobowych przez Serwis reguluje polityka prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

DZIAŁ J. Prawa autorskie i licencje

 1. Oferowane w Serwisie przez Organizatora Produkty Cyfrowe oraz materiały dostępne dzięki skorzystaniu z Usług Cyfrowych są utworami i są objęte ochroną prawną w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Prawami autorskimi do wymienionych w poprzednim punkcie utworów dysponuje Organizator bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał odpowiednią licencję lub zakupił autorskie prawa majątkowe.
 3. Każdy Produkt Cyfrowy jest oferowany na zasadach udzielenia licencji, której warunki są określone przez Organizatora lub inny podmiot będący właścicielem praw majątkowych do tego Produktu Cyfrowego. Jeśli Produkt Cyfrowy lub materiały udostępniane Kupującemu w wyniku zakupu Usługi Cyfrowej nie posiadają odrębnej licencji, to mogą być one wykorzystywane przez Kupującego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dozwolone ich dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, kopiowanie i pobieranie w jakikolwiek sposób poza zakresem dozwolonego użytku. W tej sytuacji to Organizator udziela Kupującemu licencji niewyłącznej, nie ograniczonej terytorialnie, bez prawa do udzielania sublicencji na użytkowanie takich Produktów Cyfrowych lub materiałów dostępnych w ramach świadczenia Usług Cyfrowych. Licencja udzielona jest na czas nieograniczony lub czas ograniczony, wynikający z oferty. Wynagrodzenie dla Organizatora z tytułu udzielenia licencji jest uwzględnione w cenie.
 4. W przypadku naruszenia warunków licencji, o których mowa w poprzednim punkcie, w tym naruszenia praw autorskich Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących, Organizator ma prawo domagać się od Kupującego odszkodowania i zadośćuczynienia. Kupujący może również w tym zakresie ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
 5. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Produktach Cyfrowych lub materiałach dostępnych w wyniku zakupu Usługi Cyfrowej polegających na ich rozbudowie lub modyfikacji.

DZIAŁ K. Szczegółowe postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Wszystkie postanowienia niniejszego działu Regulaminu dotyczą wyłącznie Kupujących będących Przedsiębiorcami. Nie dotyczą Kupujących będących Konsumentami.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorcą, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 3. Strony wyłączają odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za niezgodność Produktu z umową względem Przedsiębiorcy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

DZIAŁ L. Zmiany regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
 2. Każde z postanowień niniejszego Regulaminu może zostać zmienione. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom Zarejestrowanym oraz zapisanym do newslettera przez Organizatora na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika lub na adres e-mail podany podczas zapisu do newslettera na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. Dodatkowo, w tym samym terminie, zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Serwisu.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Organizatora do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień, które obowiązywały w dniu złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany lub zapisany do newslettera nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Organizator usunie jego dane z Serwisu.

DZIAŁ M. Inne postanowienia

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Tekst jednolity niniejszego Regulaminu dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Serwisu.
 3. Do umowy sprzedaży Produktów w Serwisie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.